La composició i funcionament de l’assemblea General i la Junta Directiva es detallen en els estatuts de l’associació.

L’organisme suprem de govern és l’Assemblea General. Es reuneix obligatòriament un cop a l’any, durant el primer trimestre de curs (octubre o noviembre), en assemblea anual ordinària. Son els estatuts els que fixen amb detall les convocatòries, funcions, etc.

Normalment es presenta un informe de les activitats del curs anterior, un projecte de les activitats previstes per al nou curs que ja s’ha iniciat, i es procedeix també a l’aprovació de l’estat de comtes de l’associació.

 

 

Junta Directiva